Polityka prywatności

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klauzula RODO

  1. Informacja o Administratorze Danych: Administratorem Twoich danych jest „Siatex-Bud” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 44/10, 65-036 Zielona Góra, KRS numer 0000532899, NIP: 9731019585, REGON: 360137332 („Spółka”).

  2. Kontakt: Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 603 806 488, 693 629 050 lub mailowo pod adresem: biuro.zg@siatexbud.pl

  3. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji o naszych nowych produktach na maila, cofnięcie zgody należy przesłać na adres mailowy biuro.zg@siatexbud.pl

  4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :

  4.1 Przetwarzamy Twoje dane bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:
  1) obsługi składanych przez Ciebie zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych,
  2) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,
  3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

  4.2 W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

  4.3 Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
  1) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników z naszych usług;
  2) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  4) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
  5) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

  5. Kategorie odnośnych danych
  Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
  a) Imię i Nazwisko
  b) Adres
  c) E-mail
  d) Numer tel. kontaktowy

  6. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
  Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.

  7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

  8. Twoje prawa:
  1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
  2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
  3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

📞